Marta Potiuk - – tłumacz przysięgły jęz. angielskiego w Warszawie

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, jak i danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest Marta Potiuk, tłumacz przysięgły jęz. angielskiego w Warszawie, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1876/06.

 

Podanie Państwa imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu wykonywanych przez niego tłumaczeń. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Te dane będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ustawa nie przewiduje terminu zakończenia przechowywania repertorium.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie tłumaczenia oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego w celach podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane w postaci elektronicznych plików dokumentów źródłowych i tłumaczeń dokumentów przez 2 lata od chwili odbioru tłumaczenia (ze względu na przewidziany w kodeksie cywilnym termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło).

 

Podanie imienia i nazwiska, a także ewentualnych danych dodatkowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wynika z przepisów podatkowych, które nakładają na Państwa jako klientów taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów (obecnie 5 lat).

 

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia kopii Państwa danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UK