Marta Potiuk - – tłumacz przysięgły jęz. angielskiego w Warszawie

Tłumaczenia poświadczone

pieczec 1

  • Tłumaczenia poświadczone (potocznie, acz nie do końca poprawnie zwane „przysięgłymi”) to specjalne tłumaczenia pisemne, jakie sporządza tłumacz przysięgły zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
  • Obejmują one nie tylko przekładany tekst dokumentu, ale także wszystko to, co na nim się znajduje, czyli np. opis wszystkich pieczęci, papieru firmowego, wzmianki o naniesionych ręcznie poprawkach czy innych ingerencjach w tekst. Dotyczy to także elementów tekstu, których nie ma, choć w niektórych przypadkach powinny być, takich jak  niewypełnione rubryki formularzy, puste miejsca na podpis w projektach dokumentów itp. Zasady sporządzania takich tłumaczeń skodyfikowało Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Kodeksie tłumacza przysięgłego
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków (§ 8).
  • Na podstawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia (art. 16 ust. 1). Stawki przewidziane w Rozporządzeniu wskazanym wyżej stosuje się tylko w w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej (art. 15).
  • Każde tłumaczenie poświadczone opatrzone jest odciskiem tuszowej pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłego, gdzie w otoku znajduje się imię i nazwisko tego tłumacza oraz wskazanie języka obcego, a w środku numer, pod którym tłumacz ten jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Kolejne strony tłumaczenia zawierają odciski tej pieczęci i parafy, a pod kończącą tłumaczenie formułą poświadczającą jego zgodność z tekstem źródłowym  tłumacz prócz odcisku pieczęci składa swój podpis. Tylko takie tłumaczenie jest tłumaczeniem poświadczonym w rozumieniu Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, natomiast nie są nim żadne inne tłumaczenia pisemne z pieczątką firmową tłumacza (choćby nawet był on tłumaczem przysięgłym), choć, niestety, na rynku tłumaczeniowym można zetknąć się i z czymś takim. Prowadzącej tę stronę znany jest przypadek, kiedy sporządzenia tłumaczenia w takiej formie domagało się od tłumacza (nieprzysięgłego) biuro tłumaczeń. Praktyka taka nie sprawia, że tłumaczenie stanie się tłumaczeniem poświadczonym, a praktycznie tylko tłumaczenia z pieczęciami tłumaczy przysięgłych są przyjmowane przez polskie urzędy i inne organy.